Midland Ki Federation Homepage
LIST OF TAIGI

 

 

 

LIST OF TAIGI TECHNIQUES

Kitei Taigi
[1] Taigi Katatetori
[2] Taigi Katatetori Ryotemochi
[3] Taigi Yokomenuchi
[4] Taigi Ryokatatori
[5] Taigi "Children's Arts"
[6] Taigi Ushirotekubidori
[7] Taigi Munetsuki & Keri
[8] Taigi Ryotetori
[9] Taigi Shomenuchi
[10] Taigi Katadori Shomenuchi
[11] Taigi Katatedori
[12] Taigi Katatedori Ryotemochi
[13] Taigi Yokomenuchi
[14] Taigi Katatori
[15] Taigi "Middle School Students"
[16] Taigi Zagi
[17] Taigi Zagi Handachi
[18] Taigi Ushiro Waza
[19] Taigi Munetsuki
[20] Taigi Niningake, Sanningake, Randori
[21] Taigi Tantodori
[22] Taigi Tachitori
[23] Taigi Jodori
[24] Taigi Jonage
[25] Taigi Kengi Dai Ichi
[26] Taigi Kengi Daini
[27] Taigi Jogi Dai Ichi
[28] Taigi Jogi Daini
[29] Taigi Uchi Ken (Kumitachi)
[30] Taigi Shinken Kokoro No Ken

Kitei Taigi - 110 seconds

 1. Shomenuchi Kokyunage
 2. Yokomenuchi Shihonage
 3. Munetsuki Koteoroshi (Katameru)
 4. Katatedori Tenkan Ikkyo
 5. Katadori Nikyo (Irimi)
 6. Ushiro-tekubidori Sankyo (Katameru)
Taigi #1 - Katatetori - 65 seconds
 1. Kokyunage ("Onshi no gyoi" = "Holding the Emperor's clothes")
 2. Kokyunage (Kirikaeshi)
 3. Kokyunage (Zenponage)
 4. Kokyunage (Kaitenage)
 5. Shihonage
 6. Ikkyo
Back to top

Taigi #2 - Katatetori Ryotemochi - 71 seconds

 1. Kokyunage (Tobikomi - leaping forward)
 2. Kokyunage (En undo)
 3. Kokyunage (Hachinoji - figure eight)
 4. Kokyunage (Zenponage)
 5. Nikyo
 6. Koteoroshi
Back to top

Taigi #3 - Yokomenuchi - 49 seconds

 1. Kokyunage (Sudori)
 2. Kokyunage (Bow)
 3. Koyunage Irimi
  1 through 3 are done continuously on both sides
 4. Shihonage
 5. Kokyunage (Sudorinage)
 6. Kokyunage (Hachinoji - figure eight)
Back to top

Taigi #4 - Ryokatatori - 60 seconds

 1. Kokyunage (bow)
 2. Kokyunage (kirikaeshi - bow)
 3. Kokyunage (bow twice)
 4. Sudori
 5. Nikyo
 6. Kokyunage (Zenponage)
Back to top

Taigi #5 - "Children's Arts" - 77 seconds

 1. Shomenuchi Kokyunage
 2. Yokomenuchi Shihonage
 3. Munetsuki Koteoroshi (Katameru)
 4. Katatori Ikkyo (Irimi)
 5. Koyu Dosa
Back to top

Taigi #6 - Ushirotekubidori - 71 seconds

 1. Ushirodori Kokyunage (Zenponage)
 2. Ushirotekubidori Kokyunage (Uragaeshi - inside out)
 3. Ushirotekubidori Kokyunage (Zenponage)
 4. Ushirotekubidori Koteoroshi (Hantai tenkan)
 5. Ushirotekubidori Ikkyo
 6. Ushirotekubidori Sankyonage
Back to top

Taigi #7 - Munetsuki & Keri - 66 seconds

 1. Kokyunage (Michibikigaeshi lead back and return)
 2. Ikkyo (Hantai tenkan)
 3. Kokyunage (Zenponage)
 4. Kokyunage (Irimi) Keri - front kick
 5. Kokyunage (Ashidori) Keri - low roundhouse kick
 6. Koteoroshi (Nageppanashi throw away)
Back to top

Taigi #8 - Ryotedori - 50 seconds

 1. Kokyunage (Tenchinage Irimi)
 2. Kokyunage (Tenchinage Tenkan)
 3. Kokyunage (Hakucho no Mizuumi - "Swan Lake")
 4. Kokyunage (Dojyo Sukui)
 5. Kokyunage (Zenponage)
 6. Kokyunage (Kirikaeshi)
Back to top

Taigi #9 - Shomenuchi - 67 seconds

 1. Ikkyo (Irimi)
 2. Ikkyo (Tenkan)
 3. Kokyunage Irimi
 4. Koteoroshi
 5. Kokyunage (Kirikaeshi)
 6. Kokyunage (Zenponage)
Back to top

Taigi #10 - Katadori Shomenuchi - 65 seconds

 1. Kokyunage Irimi
 2. Kokyunage En Undo
 3. Kokyunage (Hachinoji)
 4. Nikyo
 5. Sankyo (Uragaeshi)
 6. Kokyunage (Zenponage)
Back to top

Taigi #11 - Katatedori - 56 seconds

 1. Kokyunage (Irimi)
 2. Kokyunage (Irimi)
 3. Kosadori Kokyunage
 4. Kosadori Kokyunage (Makikaeshi)
 5. Kosadori Kokyunage (Makikaeshi Nage)
 6. Kosadori Kokyunage (Kirikaeshi)
Back to top

Taigi #12 - Katatedori Ryotemochi - 66 seconds

 1. Kokyunage (Irimi)
 2. Kokyunage (Tenkan)
 3. Nikyo
 4. Ikkyo (Kirikaeshi)
 5. Kokyunage (Zenponage)
 6. Kokyunage (Ball Nage)
Back to top

Taigi #13 - Yokomenuchi - 61 seconds

 1. Kokyunage (Irimi)
 2. Kokyunage (Jujinage)
 3. Kokyunage (Atemi)
 4. Shihonage (Irimi Tobikimi)
 5. Koteoroshi (En undo)
 6. Kokyunage (Kirikaeshi)
Back to top

Taigi #14 - Katadori - 85 seconds

 1. Ikkyo (Tenkan)
 2. Nikyo (Irimi)
 3. Sankyo (Tenkan)
 4. Yonkyo (Irimi)
 5. Kokyunage (Ushiromuki)
 6. Kokyunage (Ushiromaki Kirikaette Yokomenuchi)
Back to top

Taigi #15 - "Middle School Students" - 89 seconds

 1. Shomenuchi Ikkyo
 2. Yokomenuchi Kokyunage (Hachinoji)
 3. Munetsuki Kokyunage (Zenponage)
 4. Katatori Nikyo (Irimi)
 5. Ushirodori Kokyunage (Zenponage)
 6. Ushirotekubidori (Sankyonage)
Back to top

Taigi #16 - Zagi - 60 seconds

 1. Shomenuchi Ikkyo Irimi
 2. Shomenuchi Tenkan
 3. Katatori Shomenuchi
 4. Shomenuchi Kokyunage
 5. Munetsuki Koteoroshi (Katameru)
 6. Yokomenuchi Kokyunage
Back to top

Taigi #17 - Zagi Handachi - 54 seconds

 1. Katatedori Kokyunage (Zenponage)
 2. Katatedori Kokyunage (Kirikaeshi)
 3. Shomenuchi Kokyunage
 4. Ushirokatadori Kokyunage
 5. Munetsuki Koteoroshi
 6. Yokomenuchi kokyunage
Back to top

Taigi #18 - Ushiro Waza - 72 seconds

 1. Kokyunage (Hagaijime - holding elbows)
 2. Ushiro Katadori Kokyunage (Hikoki "Airplane" Nage)
 3. Ushiro Katadori Kokyunage (Suikomi)
 4. Ushiro Katadori Kokyunage (Zenponage)
 5. Katatedori Kubishime (Uragaeshi)
 6. Ushiro Katatedori Kubishime (Zenponage)
Back to top

Taigi #19 - Munetsuki - 52 seconds

 1. Kokyunage (Uchiwanage)
 2. Kokyunage (Zenponage kubiuchi)
 3. Kokyunage (Uchiwanage menuchi)
 4. Kokyunage (Irimi sudori)
 5. Kokyunage (Shomenuchi)
 6. Kokyunage (Hantai tenkan)
Back to top

Taigi #20 - Niningake, Sanningake, Randori - 82 seconds

 1. Kokyunage Zenponage (Once)
 2. Kokyunage Senaka-awase (Once)
 3. Kokyunage (Seiretsu)
 4. Shihonage
 5. Kokyunage (Seiretsu)
 6. Randori
Back to top

Taigi #21 - Tantodori - 131 seconds

 1. Shomenuchi (Koteoroshi)
 2. Shomenuchi (Kokyunage)
 3. Sakatemochi Yokomenuchi Irimi (Gokyo)
 4. Sakatemochi Kokyunage
 5. Yokomenuchi Shihonage
 6. Munetsuki Koteoroshi
 7. Munetsuki Ikkyo (Irimi)
 8. Munetsuki Kokyunage (Zenponage)
 9. Munetsuki Kokyunage (Hijiuchi menuchi)
 10. Munetsuki Kokyunage (Kaitenage)
Back to top

Taigi #22 - Tachitori - 106 seconds

 1. Shomenuchi Irimi Sudori Kokyunage
 2. Shomenuchi Koteoroshi (right side only)
 3. Shomenuchi Irimidore (left side only)
 4. Yokomenuchi Irimi
 5. Yokomenuchi Shihonage (left side only)
 6. Munetsuki Koteoroshi (right side only)
 7. Munetsuki Kokyunage (Zenponage)
 8. Munetsuki Kokyunage (Irimi Sudori)
 9. Douchi Kokyunage
 10. Yokobarai Kokyunage
Back to top

Taigi #23 - Jodori - 124 seconds

 1. Shomenuchi Irimi Sudori Kokyunage
 2. Shomenuchi Koteoroshi (right side only)
 3. Shomenuchi Irimidore (left side only)
 4. Yokomenuchi Shihonage (left side only)
 5. Yokomenuchi Kokyunage (Zenponage)
 6. Munetsuki Kokyunage (Tsukikaeshi)
 7. Munetsuki Kokyunage (Zenponage)
 8. Munetsuki Kokyunage (Kirikaeshi)
 9. Douchi Kokyunage
 10. Yokobarai Kokyunage
Back to top

Taigi #24 - Jonage - 68 seconds

 1. Kokyunage
 2. Kokyunage (Zenponage)
 3. Sakatemochi Kokyunage (Zenponage)
 4. Shihonage
 5. Nikyo
 6. Koteoroshi
 7. Kokyunage (Kirikaeshi)
 8. Kokyunage (Ashisukui)
Back to top

Taigi #25 - Kengi Dai Ichi - 27 seconds

 1. 1. Happogiri - performed twice with counting aloud; first time at regular speed, second time faster
Back to top

Taigi #26 - Kengi Daini - 29 seconds
The counting rhythm is: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13

 1. Ichinotachi
 2. Ichinotahi
 3. Hidari Kesagiri
 4. Migi Kesagiri
 5. Ushiro Uchi
 6. Tsuki
 7. Ushiro Uchi
 8. Tsuki
 9. Hidari Kesagake Tobi Komi
 10. Migi Kesagake Tobi Komi
 11. Tsuki
 12. Hidari Kesagake
Back to top

Taigi #27Jogi Dai Ichi- 38 seconds
Counting 1-22: performed twice with counting aloud; first time at regular speed, second time faster

Back to top

Taigi #28 - Jogi Daini - 40 seconds

 1. Tsuki Zujyo (continued)
 2. Tsuki Zujyo
 3. Hidari Yokomenuchi
 4. Mawashite Migi Uchi Oroshi
 5. Migi Yokomenuchi
 6. Tsuki Zujyo - Ushiro Muki
 7. Hidari Yokomenuchi
 8. Mawashite Migi Oroshi 21
 9. Migi Yokomenuchi
 10. Tsuki Zujyo - Ushiro Muki
 11. Hidari Yokomenuchi
 12. Hidari Kohotsuki
 13. Migi Kohotsuki (ushiro))
 14. Tsuki - Ushiro Muki
 15. Fumikonde (Hidari) Yokomenuchi
 16. Isen Kai Kiri Harai Zujyo (circle)
 17. Migi Shitakara
 18. Tsuki
 19. Migi Yokomenuchi
 20. Tsuki
 21. Hidari Ashi Sagari Migishitakara Hidari Ue Harai Age
 22. Mochi Kaete Tsuki
Back to top

Taigi #29 - Uchi Ken (Kumitachi) - 82 seconds

 1. Kote Uchi
 2. Migi Do Uchi
 3. Hidari Do Uchi
 4. Nodo Tsuki
 5. Shomenuchi
 6. Hidari Yokomenuchi - Migi Yokomenuchi
Back to top

Taigi #30 - Shinken Kokoro No Ken

 1. Shomenuchi
 2. Hidari Ashi Mae Uchi - Ushiro Uchi
 3. Migi Ashi Mae Uchi - Ushiro Uchi
 4. Hidari Yokomenuchi (continue to 5.)
 5. Migi Yokomenuchi
 6. Hidari Kesa Ashi Barai
 7. Migi Kesa Ashi Barai
Back to top